എം എ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയ പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടിയത് എട്ടാം ക്ലാസ്സ്കാരനൊപ്പം – ഒടുവിൽ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

What happened to the rank holder girl who eloped with a layman? പെറ്റു വളർത്തി ഇത്ര മേൽ എത്തിച്ചു…ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി അവൾക്കു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകി ഈ നിലയിലെത്തിച്ച ആ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *