നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊഴിൽ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എല്ലാ യുവതീ-യുവാക്കൾക്കും വേണ്ടി യുവ സംരംഭകൻ രംഗത്ത്

ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു – നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊഴിൽ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എല്ലാ യുവതീ-യുവാക്കൾക്കും വേണ്ടി യുവ സംരംഭകൻ രംഗത്ത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *